Life, Business & Spiritual Coaching

V každom z nás sa skrýva obrovský potenciál. Treba ho len odkryť a aktivovať!

© 2018 Slávka Strešňáková

Koučovanie, koučing, coaching…
Čo to vlastne je?

Koučovanie je vo svojej podstate efektívny rozhovor, ktorý pomáha koučovanému zvyšovať pochopenie či uvedomenie v ním zvolenej oblasti. Je účinný aj v prípadoch, keď človek potrebuje urobiť rozhodnutie či potrebuje začať robiť veci inak. Je to proste, priestor, kde klient môže urobiť (po)krok želaným smerom. Koučovanie vychádza z a napĺňa základnú ľudskú potrebu: byť pochopený a akceptovaný inou ľudskou bytosťou. Kouč určite nie je "ten, kto vie všetko lepšie". Kouč skôr vytvára pre klienta priestor, v ktorom môže klient dosiahnuť vo svojej záležitosti lepšiu pozíciu, ako keby bol v tom sám.
Koučovanie je poradenstvo zamerané na človeka. V koučovaní/koučingu pre nás nie je dôležité skúmať do hĺbky problém klienta, ale zameriavame sa na nájdenie riešenia.
Človek je tvor komplexný, komplikovaný a neopakovateľný. Praxou sa zistilo, že keď sa človek príliš sústredí na problém, môže sa v ňom stratiť a nie vždy sa mu poznaním problému podarí nájsť aj cestu von. Keď sa však človek zameria miesto toho, čo nechce, na to, čo chce, je aj väčšinou sám schopný nájsť preňho vhodné riešenie. Koučing klienta na tejto cente sprevádza vytvorením priestoru a kladením vhodných otázok.

Kouč nie je expert v nejakej oblasti. Jeho prínos nespočíva v tom, že vám poradí a dá odpovede na vaše otázky a nájde riešenia na vaše problémy. Prínos koučovania je v tom, že efektívnym počúvaním a kladením špecifických otázok vás kouč samého dovedie k nájdeniu riešenia, ktoré je možné realizovať aj v praxi.

Kouč sa snaží klienta pochopiť. Pomáha mu zvyšovať jeho uvedomenie a jasnosť o situácii, v ktorej sa klient nachádza. Tým mu pomáha urobiť v danej veci pokrok. Kouč nabáda klienta k prijatiu zodpovednosti za svoj život, čo mu dá silu spraviť potrebné kroky a zmeny. Kouč vyhráva, keď vyhráva klient! Klient vyhráva, keď dokáže za asistencie kouča vytvoriť/ vygenerovať výsledok, ktorý chce.

Čo kouč nerobí

Aby sa predošlo nedorozumeniam a nereálnym očakávaniam, je potrebné si ujasniť, čo od kouča očakávať nemôžete, čo vám kouč nedá.
Kouč netrénuje klienta vo zvolenej oblasti, nepomôže mu nadobudnúť nové zručnosti a vedomosti, ktoré zatiaľ nemá.
Kouč nementoruje. Nie je expertom v určitej oblasti a nevie nájsť efektívne riešenie na základe svojich skúseností.
Kouč nie je terapeut. Kouč nelieči závislosti alebo fóbie.
Existuje jeden pekný príbeh z čias Budhu. Raz sa ho jeden mních opýtal mnoho metafyzických otázok, na ktoré nebolo možné odpovedať. Budha mu odpovedal príbehom. "Odpovedať na tieto otázky je ako keby niekto, kto bol ranený otráveným šípom, povedal svojim priateľom a rodine, že si nenechá šíp vytiahnuť, kým nezistia, kto ten šíp vystrelil a prečo to urobil…a či to bol bojovník alebo obchodník…a kde býval… a aký to bol luk, z ktorého strieľal…a z akého vtáka bolo pierko na šípe…" Keby toto urobil, zomrel by a aj tak by mu všetky tieto veci ostali skryté! Keď nás niečo trápi, treba sa snažiť "otrávený šíp" čo najskôr vytiahnuť, iba to vyrieši našu situáciu.

Koučovanie/ koučing= Transformačný rozhovor

V čom je koučovací rozhovor transformačný? Predovšetkým v tom, že dáva klientovi možnosť vidieť veci z inej perspektívy, priestor efektívnejšie premýšľať a tým nájsť najlepšie riešenia súčasnej situácie.
Máte chuť vyskúšať si koučovací transformačný rozhovor v praxi? Napíšte mi, v rámci prvého nezáväzného predkoučovacieho rozhovoru si môžme urobiť praktickú ukážku.

Koučovaním k stanoveniu a napĺňaniu cieľov

Veľa ľudí, sa sťažuje na to, že sa im nedarí napĺňať svoje predstavy. Aj napriek tomu, že niečo veľmi chcú, nedarí sa im to dosiahnuť. Problém môže byť už na začiatku, v tom, ako si stanovujeme svoje ciele. Najčastejšou chybou pri stanovení cieľa býva to, že cieľ nie je jasne definovaný, je príliš všeobecný. Alebo že hovorí o tom, čo nechceme.
Cieľ by mal byť pre nás motivujúci. Mal by v sebe obsahovať niečo, čo nás nadchýňa a čoho sa nebojíme. Ak máme veľký cieľ, veľakrát sa doňho ani nepustíme, lebo sa bojíme, je toto je pre nás príliš veľké sústo. V takom prípade je dobré rozdeliť si veľký cieľ na viacero menších následných cieľov a napĺňať ich postopne.
Dobre stanovený cieľ je:
  • pozitívne formulovaný
  • špecifický: čo, kde, kedy, s kým?
  • ľahko predstaviteľný
  • je v súlade s ostatnými dôležitými oblasťami nášho života

Koučovanie a meditácia